Referat Thys Natur 8. august 2018

Til stede: Folmer, Mikael, Else og Helle - som var referent

  • Referat fra sidst blev godkendt.
  • Tilføjelse til dagsorden: Banken skal have vores underskrifter og Helle går i banken med dem, så vi kan få tegnet den nye bestyrelse.
  • Drøftelse af:

Landskabskarakteranalyser for Thisted Kommune. Vi har diskuteret hvor vi er henne med landskabskarakteranalyserne og har besluttet at gå videre med det og tage aktindsigt.

Vores formål er, at de skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, så alle kan se dem.

Mikael og Folmer har kun kunnet tage indsigt i baggrundsrapporterne – da der fra kommunen blev der sagt, at der endnu ikke var nogen færdige analyser, men – de blev lovet færdige hen over sommeren 2018. Det må være hen over sommeren nu.

Trampestier ved Sjørring sø. I forhold til at lave nye trampestier fra / rundt om Sjørring Sø - til Faddersbøl Mølle på Egebaksandevej, hvor mange lodsejere drejer det sig om som skal spørges.

Der er i bestyrelsen enighed om, at det vil være godt for os som forening at arbejde med projektet.

Da det blev nævnt til mødet i Naturrådet, mødte det også interesse der, og Folmer blev opfordret til at gå videre med projektet, idet kommunen er interesseret i etablering af nye vandrestier.

Det blev på bestyrelsesmødet besluttet, at vi i første omgang begynder med de mindre ture omkring Sjørring sø området, da det er overkommeligt her og nu.

Procedure er:

  • Få kontakten til lodsejerne for at få tilsagn om at åbne landskabet for almindelige mennesker.

Folmer tager den første kontakt, ”så folk lige kan tage stilling til, om de kan se sig selv i det”.

  • Anskueliggøre projektet – beskrivelser til lodsejerne mv. Mikael tager sig af denne del.
  • Inddrage kommunen – finde økonomi til pæle, skilte mm. – få lavet bedre kort som viser meget tydeligt, hvor stierne er tænkt.

Er der nyt om sendemasten i Hundborg? Mikael har ikke fået svar på sit brev fra borgerforeningen i Hundborg, ang. sendemasten. Vi vurderer at vi har informeret på en ansvarlig måde i forhold til den indsigt vi har fået i forhold til sagen – og vil ikke gøre mere nu.

Drøftelse af et forslag til et velkomstbrev. Helle orienterer om at der er kommet to nye medlemmer og synes det er en god ide at have et standard velkomstbrev. Der arbejdes videre med Helles forslag.

Skal vi have meldt Thys Natur ind i det grønne råd? Vi vil spørge Niels, om han kunne være interesseret i at være Thys Natur repræsentant i det grønne råd. Helle kontakter Niels

Evt. - Else og Mikael orienterede om et læserbrev de har sat i Weekend-avisen, på vegne af Thys Natur, som svar på en artikel om svineavl på en gård i Thy. Artiklen er fra den 13. juli 2018.

Else orienterer om, at hun fortsat forsker i MRSA problematikker, men ikke vil ”belaste” foreningen med denne aktivitet.
Næste møde bliver onsdag den 3. oktober kl. 19.00 hos Else og Mikael