Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er THY’S NATUR

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Thisted Kommune.

§ 2. Formål

Det er foreningens formål, at varetage medlemmernes interesser for beskyttelse af natur og kulturlandskaber i Thy.

Foreningen vil arbejde for:
At imødegå opførelse af store tekniske installationer, som for eksempel meget store vindmøller
At arbejde for nedtagning af stor tekniske installationer.
At arbejde for naturgenopretning.
Det er desuden foreningens formål, at være med til at sikre foreningens medlemmer bliver hørt i anlægsprojekter, som kan forringe livsvilkårene i det åbne land.

§ 4. Medlemmer

Stk. 1. Enhver person og juridisk enhed, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen.

Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eks­klusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra ud­gangen af et regnskabsår.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for regnskabsår.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev/e-mail til medlemmerne med angi­velse af dagsorden.

Stk. 3. Alle medlemmer, der betaler kontingent er møde- og stemmeberettigede på gene­ralforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år.
  3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand
  7. Valg af næstformand
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der øn­skes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. Stk. 6 Ved generalforsamlingens start vælges en dirigent, der leder mødet. Dirigentens opgave er at sikre, at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med vedtægter og gældende foreningsretlige grundsætninger.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halv­delen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning an­vendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nød­vendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen af­holdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 7. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af en formand, en næstformand og en kasserer. Bestyrelsen kan suppleres, hvis den valget bestyrelse ønsker dette. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, genvalg accepteres.

 Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan etablere et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, og kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

Foreningens økonom tilvejebringes gennem kontingenter, frivillige bidrag, bidrag fra støtteforeninger og offentlige og private fonde.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlems-register. Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§ 9. Hæftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhø­rende formue.

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden føl­gende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål, der lægger i naturlig forlængelse af foreningens formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 12. Datering

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 20. marts 2019

Dirigentens underskrift: